Kraken.io Image Optimizer

This plugin allows you to optimize your WordPress images through the Kraken.io API, the world's…


Karim Salman 40.000+ aktive Installationen Getestet mit 5.2.5 Zuletzt aktualisiert vor 8 Monaten